top of page
Khandvi-1280x720.jpg

Nasta (Snacks)

We grew up snacking on puris and dhokla. 

 

Fafda with chutney, matcha and sambharo (order in advance)

Papri with chutney , matcha and sambharo (order in advance)
​Full Gathiya
​Thika Gathiya
Sev
Thiki Sev
Nylon Sev
Masala Puri
Farsi Puri
Chakri

Fulvadi
Shakar Para
Namak Para
Chora Fadi

Corn Chevdo

Hot Mix

Dal Moonth

Bhel Mix

Farali Chevdo

bottom of page